Uppgifterna huvudsakligen hämtade från frökatalogerna från Lindbloms Frö 1990-1998

Gröngödsel är den gröda som används i syfte att förbättra jordens fruktbarhet. Denna gröda är en synnerligen värdefull del av den organisk-biologiska odlingen. Förutom marktäckning har den även följande funktioner:

  • mineralförsörjning
  • kvävefixering
  • förbättring av jordstrukturen
  • förbättring av mullhalt och mikroliv
  • ogräsbekämpning
  • halmnedbrytning
Kvävefixerande / Baljväxter
 ALEXANDRINERKLÖVER Trifolium alexandrinum
 Beskrivning Ettårig
 Såtid Kräver relativt hög temperatur för att gro varför den ej bör sås för tidigt. 8-10 grader är lägsta groningstemperatur
Sådjup Ca 1 cm
Utsädesmängd  I renbestånd för gröngödsling: ca 25 kg/ha

Odlas oftast för gröngödsling tillsammans med havre eller westerwoldiskt rajgräs.
Rekommenderade utsädesmängder: ca 20 kg Alexandrinerklöver + ca 50 kg havre eller 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs

Etablering

Etablerar snabbt kraftiga plantor

Rotsystem

Utvecklar ett relativt kraftigt rotsystem

Höjd

50-60 cm

Värmebehov

Gynnas av kortdagsförhållanden, varför den växer bra långt in på hösten. Gynnas av varmt väder
Känslighet för kyla/frost Känslig för frost. I synnerhet om denna kommer efter en längre värmeperiod. Tål ej under -6 grader C

 Jord Kräver mycket vatten för att utvecklas väl. Bör odlas på vattenhållande jordar.
Avslagning/återväxt God tillväxt efter första avslagning
Övrigt Passar ej som insådd
   
ALSIKEKLÖVER Trifolium hybridum
Beskrivning Flerårig
Känslighet för kyla/frost Tål låg temperatur
Avslagning/återväxt Kan vid behov slås upprepade gånger
   
BALANSAKLÖVER Trifolium balansae
Beskrivning  Ettårig. En mycket småfröig ettårig turkiskt klövertyp
Såtid  8-10 grader är lägsta groningstemperatur
Sådjup Ca 1 cm
Utsädesmängd

I renbestånd för gröngödsling: ca 10-12 kg/ha
Bör för gröngödsling odlas tillsammans med westerwoldiskt rajgräs eller havre.
Rekommenderade utsädesmängder: ca 8 kg balansaklöver + 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs eller 50 kg havre/ha.
(80 g klöver+100 g rajgräs/100kvm)

Etablering Etablerar, trots fröets litenhet, snabbt ett gott plantbestånd. Konkurrerar därför relativt bra med ogräset
Jord Trivs på fuktighetshållande jordar. Kan odlas även på jordar som tidvis står under vatten
Blomning Blomningen påminner mycket om vitklöver
   
BLÅLUPIN Lupinus angustifolius
Beskrivning  Ettårig
Sådjup ca 3-4 cm
Utsädesmängd I renbestånd ca 170-250 kg/ha
Etablering Utvecklas snabbare än gullupin
Rotsystem

Kraftigast utvecklade rotsystem av alla lupinformer
Även sena sådder utvecklar djupt rotsystem

Höjd Max 100 cm
Känslighet för kyla/frost


Mer frosttålig än gullupin.
Tål temperaturer ner till -9 grader

Jord

Kan fördra att odlas på styvare jordar än gullupin men ställer större krav på näringstillgången bl.a. på fosfortillgång
Bör odlas på jordar med pH-värde > 6,0

Foder/bete Bitter - kan ej användas som foder
Övrigt En utmärkt ettårig gröngödslingsväxt för Norrland
   
BLÅLUSERN Medicago sativa
Beskrivning Flerårig
Utsädesmängd Ca 22-26 kg/ha. Odlas oftast i renbestånd
Etablering

Eftersom den etablerar sig långsamt, behöver den första året en skyddsgröda, antingen som insådd i t.ex. havre eller korn eller som insådd i måttligt tätt sådd ettårig gröngödslingsgröda
Efter det att det kraftiga rotsystemet etablerats kan lusern växa till kraftigt redan första hösten.
Rotsystem Lusern är djuprotad som nästan ingen annan ört. Det finns uppgifter om att gamla kraftiga exemplar kan få upp till 3 m djupa rötter.

Känslighet för kyla/frost Frosttåligheten är mycket god
Jord Trivs på djupa kalkrika jordar. Mycket torktålig
Avslagning/återväxt Ger andra året en mycket kraftig återväxt
Övrigt

Lusern är en mycket bra förfrukt.
Fixerar kväve bättre än klöver
Ger enfantastiskt god strukturförbättrande effekt. Rötterna tränger genom den mest kompakta jord. Vid rötternas förmultning bildas kanaler som ger dränering och ger syre möjlighet att tränga ner i jorden.
Efter en lusernvall är det mycket mindre risk för packningsskador.
Lusernvallen för också på effektivt sätt upp mineralämnen från djupare skikt

   
ESPARSETTE Onobrychis viciifolia
Beskrivning  Fleårig mycket anspråkslös växt
Såtid  

Småplantorna är frostkänsliga, varför man bör vänta till slutet av maj vid renbestånd.
Skyddad vid insådd i höstsäd något tidigare
Skall senast sås i mitten av augusti

Sådjup   2-6 cm
Utsädesmängd I renbestånd 180 kg/ha
Rotsystem Djup pålrot och en hel del sidorötter som har god förmåga att tränga in i packad jord. Bra jordförbättrande effekt
Jord Trivs på lätta, magra jordar, sand, ja även på grus och stenbemängda marker
Krav på näring/kalk Trivs i kalkrik jord
Foder/bete

Kan användas för fleråriga betes- och slåttervallar tillsammans med gräs.
Mycket bra foderväxt till hästar

Blomning Blommar från mitten av juni andra året
Övrigt När kulturen nedarbetats bör den inte återkomma på samma jord de närmaste 5-6 åren
   
 Fler växter kommer...