Nya avtal hotar miljö och livmedel

Från Odlaren 2-2016

Text: Karin Jansson

Det känns som om vi lever i en tid där naturliga rättigheter ständigt hotas och där man hela tiden måste hålla sig à jour med nya lagar och avtal som plötsligt vill ta ifrån oss rätten att odla, ta egna fröer och ta fram sunda livsmedel. Det som är mest akut för tillfället är frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, men patent på konventionell fröförädling är också just nu uppe för diskussion.

Det var för något år sedan som växtförädlingsföretaget Syngenta begärde och fick patent på en konventionellt odlad tomat. Även Monsanto har begärt patent för en konventionellt utvecklad melon. Det innebär i praktiken att företagen äger rättigheten till naturliga gener som alla borde ha rätt att förädla på.

Den internationella organisationen för ekologiskt jordbruk IFOAM har nyligen skrivit till EU-kommissionen och uppmanat dem att förbjuda patent på konventionell växtförädling. De anser att denna typ av patent hindrar utvecklingen av nya sorter eftersom vanliga, naturligt förekommande gener patenteras.
IFOAM anser att denna typ av patent ytterligare främjar marknadskoncentrationen inom utsädessektorn och hämmar konkurrens och innovation. Idag är det bara fem företag som kontrollerar 75 % av utsädet som säljs över hela världen och de äger också de flesta patenten. De här stora företagen är också de största producenterna av lantbrukskemikalier och deras makt över vår matproduktion globalt sett ökar hela tiden.

”Lantbrukare behöver ständigt nya sorter, eftersom odlingsförhållanden på fälten och marknadens krav förändras snabbt. Klimatförändringarna gör det ännu mer angeläget för bönder att få tillgång till ett brett utbud av anpassade sorter. Patent på utsäde förhindrar utvecklingen av nya sorter, minskar val och höjer priserna för lantbrukare och konsumenter. Detta hotar vår livsmedelsförsörjning på lång sikt, säger Maaike Raaijmakers, projektledare på nederländska ekologiska föreningen Bionext i en artikel i Ekolantbruk.

Vår livsmedelssäkerhet hotas även av det nya förslaget till frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP. Nyligen har delar av avtalsförslaget läckt ut i media och de farhågor som har funnits visade sig besannade. Det mest omdebatterade området är antagligen det omfattande investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ISDS. Dessa mekanismer innebär att företag får rätt att stämma stater för ny lagstiftning som riskerar att utmana företags investeringar.

Naturskyddsföreningen är en av dem som har kritiserat avtalet och menar att ISDS kommer att hindra stater att bedriva en bra miljöpolitik eftersom nya lagar kan tvinga stater att ta bort restriktiva lagar på miljöområdet. De har också pekat på att miljölagstiftningen är olika i USA och Europa och att mycket som är förbjudet hos oss är tillåtet i USA. Här finns det risk att Europa får lätta på sin lagstiftning och tillåta fler kemikalier och bekämpningsmedel.

Med tanke på att så många länder nyligen skrivit på ett klimatavtal känns det märkligt att vi nu förhandlar om ett avtal som snabbt kan försämra klimat och miljö. Riskerna med detta avtal är uppenbara, något som också den stora miljöorganisationen Greenpeace har framfört. De har i samband med publiceringen av det läckta avtalet sagt att TTIP inte innehåller någon försiktighetsprincip vid introduktion av t ex. nya kemikalier och att avtalet helt omkullkastar klimatarbetet.

Det är naturligtvis bra med handel, men att EU och USA gör upp om ett avtal som allmänheten inte har tillgång till och som våra politiker håller tyst om känns inte bra. TTIP är inte bara dåligt för miljön och klimatet, även den demokratiska processen är satt ur spel när avtal hålls hemliga. Det är dags att vi medborgare börjar protestera mot TTIP, precis som stora grupper av människor gör i många europeiska länder.