Från Odlaren 4-2003

Text: Anders Lund

Ekologiskt odlad jord fungerar som kolsänka. En kolsänka är ett ställe som binder kol så att det hindras från att förenas med syre och bli till koldioxid som sedan slinker ut i atmosfären. Ekologiskt odlad jord hjälper till att minska atmosfären innehåll av växthusgasen koldioxid.

Koldioxiden fångas upp ur atmosfären och omvandlas till humus. Ekologisk jord binder alltså koldioxid.

Amerikansk forskning

Det är Rodale-institutet i Pennsylvania, USA, som under 22 år jämfört ekologisk odling med konventionell. Under försöksperioden har mängden kol ökat med 15 – 23 procent i den ekologiskt odlade jorden, vilket motsvarar cirka 200 kilogram kol per hektar. Omräknat till koldioxid binds cirka 750 kilogram koldioxid per hektar och år. I den konventionella odling som ingår i försöket har däremot matjordens innehåll av kol minskat.

Resultaten är slående. Ekologisk odling bygger in koldioxid i jorden, medan konventionell odling påskyndar frigörandet av koldioxid från jorden till atmosfären. Framför allt är det organiskt material, huvudsakligen bestående av kol, som ökar i jorden. När försöken startade1981 på 12 acres (1 acre =0,405 hektar och 1 ha = 2, 473 acre) tog man tre ytor bredvid varandra: ett konventionellt fält,ett baljväxtbaserat organiskt fält och ett fält med stallgödsel. Under de 22 år försöken pågått har kolinnehållet i de ekologiska jordarna ökat med 15 – 28 procent medan det konventionella systemetinte visat någon mätbar ökning.

Dessutom använder den ekologiska odlingen endast 63 procent av tillsatsenergi jämfört med konventionell odling, beroende framför allt på att produktionen av konstgödselkväve är så energikrävande

Så här mycket kol kan en ekologisk gård binda

Ett sätt att illustrera hur mycket kol en ekologiskt odlad gård kan binda jämfört med försökets konventionella mark, är att jämföra med utsläpp av koldioxid från bilar. Här är enheterna amerikanska.

Organisk jord binder 3.670 pounds kol per acre-foot varje år. En typisk amerikansk bil släpper ut 10.000 pounds CO2 med en körsträcka på 12.500 miles per år (enligt EPA).

(Vill du räkna om siffrorna motsvarar 1 pound = 0,453 kg, 1 acre = 0,405 hektar, 1 foot = 0,305 m och 1 mile =1,609 kilometer.)

Om alla areal i USA där konventionell majs och sojaböna odlas (160.000 acres) i stället skulle brukas ekologiskt, skulle det bundna kolet i marken motsvara den koldioxid som finns i avgaserna från 58,7 miljoner bilar.

Om all USA:s åkerjord (431 miljoner acres) skulle läggas om till ekologisk odlingsmetod, skulle det kol jordarna enligt försöksresultaten förmår binda, motsvara utsläppen av koldioxid från 158.177.000 bilar, vilket motsvarar halva USA:s vagnpark.

Klimatförändringarna och kolet

Så här skriver man i Newfarm: ”Medan en handfull konservativa politiker fortsätter att ifrågasätta allvaret bakom den globala uppvärmningen och nyttan av internationella ansträngningar för att stävja effekterna av den, har majoriteten vetenskapsmän för länge sedan dragit slutsatsen att klimatförändringarna är ett faktum.

Atmosfärens innehåll av koldioxid är idag dubbelt så hög som under istiden, och har ökat från 280 ppm (miljondelar) till 365 ppm på två århundraden. Ökningstakten är ungefär 1,3 ppm per år. Om även de kvarvarande reserverna av olja och kol tas i anspråk, kommer atmosfärens innehåll av koldioxid att öka med mellan fyra till åtta gånger. Eftersom även andra växthusgaser, som metan, lustgas, klorfluorkarboner (CFC) och svavelhexafluorid (SF6) har ökat i atmosfären, kommer det att ta årtionden att stabilisera förhållandena i atmosfären även om utsläppen upphörde imorgon.

Genomsnittstemperaturen vid jordytan har ökat med 0,6°C sedan 1850-talet och med 1°C sedan industrialiseringens början. Temperaturen förväntas stiga med ytterligare 1,5 – 5°C före år 2100 och klimathistorikerna menar att 1990- talet är det varmaste århundradet hittills, sedan 1000-talet.

I de diskussioner som förs för att dämpa klimatförändringarna är naturliga kolsänkor en viktig ingrediens. Dessa diskussioner är dock idag begränsade till att plantera mer skog. Ända fram till 1970-talet var dock förändringar i markanvändning som avskogning, plöjning och bete lika viktiga orsaker till atmosfärens ökade koldioxidhalt, som fossilbränslena.

Jorden viktigare kolsänka än vegetationen

Globalt sett innehåller matjordarna 1.580 miljarder ton kol, och jordens samlade vegetation 609 miljarder ton. Med minskad plöjning, täckgrödor, och marktäckning med skörderester kan kolupptaget dramatiskt förändras.

Vänd kolförlust till kolsänka

USA:s åkerjordar släpper ut 419 miljarder kg CO2 till atmosfären varje år från jordbrukets produktion av grödor och boskap. Med ekologisk odling kan detta vändas till att jorden binder 680 miljarder kilogram CO2 varje år. Samtidigt skulle användningen av fossilbränslen halveras. Att producera konstgödsel kräver mycket energi. Andra vinster skulle vara mindre erosion, ökad mångfald och bättre levnadsförhållanden för jordbrukarna.

Länk:

rodaleinstitute.org