Fråga: Jag håller på med en skrivuppgift som handlar om ekologiska produkter. Min fråga är: vilka negativa effekter ger konstgödsling?
/Linnéa

Svar: Det finns många skillnader mellan konstgödsel och naturgödsel när det gäller miljöpåverkan, bördighet och näringsvärde. Konstgödsel består i allmänhet av tre närings­ämnen, kväve, fosfor och kalium (NPK). Dessa ämnen fogar man samman i en fabrik till pellets som är lätta att sprida på åkrarna. Processen slukar mycket energi (naturgas) och bidrar till växthusgaser och klimatförändringar. Västerländskt jordbruk har för övrigt en energiförbrukning som är tio gånger högre än den energi man får fram i form av mat.

NPK är makronäringsämnen som gör att växterna växer snabbt. Man kan likna dem vid snabba kolhydrater som socker och vitt bröd. De ger snabb energi och tillväxt men kvaliteten blir sämre. Allt som växer behöver ju betydligt fler näringsämnen, man räknar med att det finns ungefär 50 olika mineraler i jorden. När man år efter år endast tillför tre näringsämnen samtidigt som man tar ut höga skördar kommer jorden att urlakas. Den blir allt mer mineralfattig, något som numera visar sig även i forskningen. Försök på lantbruksuniversiteten i Sverige visar att vår åkerjord till exempel endast har hälften så mycket järn som i början av 1960-talet. Samma sak gäller med andra viktiga mineraler som koppar och magnesium.

Konstgödseln minskar också jordarnas bördighet. Natur­gödsel är mat för maskar, bakterier, svampar m fl. organismer som gör jordarna levande. Genom att gödsla med naturgödsel som innehåller organiskt material bygger man upp mullhalten och förbättrar jordstrukturen. Ensidig konstgödsling ger endast energi till växterna men förstör jorden och gör den på sikt till ett dött odlingsmedium. Redan idag använder t ex. växthusodlare inte jord utan mineralull som de gödslar med näringslösning.

Konstgödsel förstör miljön och ger mat med dåligt närings­värde. Genom att ensidigt satsa på kvantitet i jordbruket kan vi idag framställa enorma mängder mat – men med dåligt näringsvärde. Detta vet Sveriges bönder som därför regel­mässigt ger sina djur mineraltillskott eftersom djuren lätt blir sjuka om de enbart äter eget odlat foder. Vi människor ska däremot överleva på det som odlas på de svenska åkrarna.

På hundra år har jordbruksutvecklingen lett till minskad bördighet och ökenbildning på en del håll i världen. I Sverige har vi ett klimat som gör att vi ännu inte fått så ödesdigra effekter, men på sikt är det moderna jordbruket på väg att slå ut sig självt genom att förstöra själva grunden för odling, nämligen jordens bördighet.

Karin Jansson