Fråga: För att döda mossa i gräsmattan finns en vätska som innehåller järnsulfat och som blandas med vatten för att bespruta gräset med. Vid klippning kan då gräset utan att skada läggas på komposten? Ur miljösynpunkt är det kanske bättre att inte bekämpa mossan utan låta den vara kvar i gräsmattan. Mossan kanske utvecklas för att läka obalanser som det blir vid klippning av gräset och är ett skydd mot jordförstöring och utsläpp av växthusgaser. Finns det någon forskning i detta fall om mossans plats i ekosystemet? Tack för svar.
/Ingemar

Svar: Järnsulfat ingår i de flesta medel på marknaden som är avsedda för att få bort mossa. Järnsulfat består av järn, syre och svavel, ämnen som inte är skadliga var för sig. Men sulfater har den effekten att de försurar jorden. Detta gör att markorganismerna trivs sämre. På golfbanor används därför järnsulfat på greenerna för att få bort maskar! Man vill nämligen inte ha några maskhögar där golfbollarna ska rulla. Järnsulfat är inte tillåtet i ekologisk odling, däremot får man använda rent svavel och svavelkalkvätska. Att använda gräs från en gräsmatta där man spridit ut järnsulfat har antagligen inte några större negativa effekter i kompost eller som marktäckning. Om man häller järnsulfat direkt i komposten får man däremot en försurning. Denna kan motverkas med kalkning. När man köper järnsulfat-preparat ska man se upp. I allmänhet innehåller de nämligen konstgödning vilket också stimulerar gräset på mossans bekostnad. Mossan växer naturligt där det är skuggigt och kompakt, näringsfattig, vattensjuk jord.

Man kan alltså motverka detta genom att lufta (vertikalskära), dränera, topdressa med sand, gödsla, till exempel med hönsgödsel eller urin och inte klippa gräset för lågt, minst 5-6 cm högt. Man kan också så in klöver vilket ger naturlig näring och förbättrar jorden. På skuggiga platser får man dock räkna med att ha en del mossa. Frågan är om man måste bekämpa mossan? Någon skada gör den ju inte och man får en matta man kan gå på även sen höst och tidig vår. Mossorna har stor betydelse för ekologin i den vilda naturen. De täcker fjällväggar, klippor och stenar, samt marken i barrskogar och tar upp och håller kvar fuktigheten. I trädgården kommer mossan att ta upp mycket av näringsämnena i jorden innan gräset börjar växa och förhindrar därför urlakning av bland annat kväve från våra villaträdgårdar. Ur en ekologisk synvinkel är det därför bättre att ”samodla” gräset med mossa, en kombination som naturen själv väljer.
/Karin Jansson