Fråga: Jag undrar en sak som gäller radon. Här i Kalmartrakten är de flesta grustag lokaliserade vid rullstensåsar, som innehåller mycket grus och sten. Åarna innehåller även en hel del radon. Ifrån dessa rullstensåsar hämtar byggföretagen sand, grus etc. Materialet är främst gnejs/granit.

Min fråga är nu om det följer med radon i stenmjölet? När jag häller ut stenmjöl i rabatterna, vart tar radonet vägen? På er hemsida berättar ni att sand i rabatterna är någott positivt för växterna. Kan radonet påverka någonting i de sammanhangen?
/Sten-Åke

Svar: Vi har fått ett svar från Kirlna Skeppström, på Strålsäkerhetsmyndigheten

Om stenmjölet produceras från en bergart som innehåller mycket uran kan det avge radon. Radon är en gas och när den bildas i mineralkornen i t ex uranrikt stenmjöl, diffunderar gasen från jordlagret till atmosfären ovan markytan och utspädning sker. Jordens vattenhalt och vinden kan också ventilera bort radon. Det finns ingen risk att radonet tas upp av växter.

Rent teoretiskt kan man tänka sig att om det finns en brist på kalium i jordlagret kan cesium tas upp istället. Det finns säkert en hel del forskning gjorda kring detta ämne och det går att söka på www.sciencedirect.com. Vi har inte egna publikationer om ämnet.

Läs mer i en tidigare fråga >